برای کسب اطلاعات کافی از خرید انواع فیلتر میکرونی هپا برای صنایع مختلف از شرکت لیا قیفیلتر که طراح و سفتولیسازنده انواع فیلترهای صنعتی است تماس حاصل نمایید.

آاعتبار HVAC چیست؟
اعتبار سنجی سیستم HVAC
اسناد و مدارک طراحی برای طراحی پروتکل های نصب استفاده می شود. OQ ممکن است به صورت زیر تعریف شود: "تأیید مستنداتی که سیستم یا زیر سیستم در تمام محدوده عملیاتی مشخص شده انجام می دهد.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید