برای کسب اطلاعات از تولید فیلتر صنعتی کیسه ای که طراح و تولید و سازنده انواع تولیدی فیلترهای شرکت صنعتی است قتماس حاصل نمایید

چگونه مساحت فیلتر کیسه را محاسبه می کنید؟
2. ابتدا با محاسبه مساحت کل فیلتر هر فیلتر (قطر کیسه x 3.14 x طول ÷ 144 x [برای تعداد اینچ فوت مربع] = مساحت پارچه فیلتر) کل سطح پارچه کلکتور خود را محاسبه کنید و سپس این رقم را در ضرب کنید تعداد کل کیسه های جمع کننده

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید