جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش انواع فیلتر میکرونی با مشخصات فنی مشخص از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا میکروارگانیسم ها را می توان فیلتر کرد؟
حذف فیزیکی میکروارگانیسم‌ها با فیلتراسیون می‌تواند برای بازیابی فاز ناپیوسته جامد (سلول‌ها) برای تولید، به عنوان مثال، استارترهای غلیظ، یا برای حذف فاز پیوسته ذرات میکروبی (فیلتراسیون هوا، استریل‌سازی سرد محصول مایع) استفاده شود.