برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فروش انواع فیلترهای کربن فعال از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

خواص شیمیایی: سطح فیلتر کربن فعال ممکن است از نظر شیمیایی با مولکول های آلی نیز تعامل داشته باشد. نیروهای الکتریکی بین سطح AC و ماهیت شیمیایی برخی از آلاینده ها ممکن است منجر به تبادل یون یا جذب شود. فرآیند فعال سازی تا حد زیادی خواص شیمیایی فیلتر AC را تعیین می کند و فیلتر را برای آلاینده های مختلف جذاب می کند. فرآیندهای فعال‌سازی مختلف، کربن فعال با خواص شیمیایی متفاوت به دست می‌آورند. به عنوان مثال، AC که کمترین میزان اکسیژن را در سطوح منافذ دارد، کلروفرم را به بهترین شکل جذب می کند.

با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید