جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلترهای میکرونی می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلتر آب 0.5 میکرونی چه چیزی را حذف می کند؟
نقطه اعشار در اینجا مهم است - فیلتر آب 0.5 بسیار کاهش می یابد - اما حتی کوچکتر از فیلتر 0.5 میکرون، فیلتر برتر 0.2 میکرون Billi است که می تواند:

رسوبات و ذرات موجود در آب را فیلتر کنید
کلر و مواد شیمیایی آلی را کاهش دهید
حذف کیست های انگلی ژیاردیا کریپتوسپوریدیوم و.
سرب و فلزات سنگین را کاهش دهید

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.