جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر سپراتورکه دارای ویژگی های خاص خود است و همچنین برای مخازن مورد استفاده قرار می گیرد. 

جداکننده فیلتر گاز طبیعی چگونه کار می کند؟

یک دستگاه جداکننده در بخش دوم جداکننده فیلتر، قطرات مایع به هم پیوسته و بزرگ شده را با برخورد به هنگام عبور گاز از طریق "مسیر پرپیچ و خم" پره داخلی یا از طریق نیروی گریز از مرکز با درونی Directional Blade خارج می کند.