جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلترهای غشایی مناسب مکان های مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

 

فیلتراسیون غشایی تکنیکی برای آزمایش نمونه های آب است. در این روش، آب از طریق یک غشای متخلخل ویژه طراحی شده برای به دام انداختن میکروارگانیسم های بزرگتر از 0.45 میکرومتر کشیده می شود. سپس فیلتر روی سطح صفحات اندو آگار اعمال می شود و به مدت 24 ساعت انکوبه می شود

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید