مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر برای خرید کلر که دارای مصارف مختلف از مجله صنعتی از محصولات شرکت تولیدی ما استفاده نمایید.

 مصرف کلر ممنوع است؟
حرکت برای ممنوعیت استفاده از کلر حول این نظریه است که برخی از ترکیبات کلردار هنگام بلع به شکل هورمون در می آیند و سیگنال های شیمیایی ارسال شده توسط بدن به اندام های جنسی را جعل می کنند