جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و بازار فروش فیلتر غبارگیر در مدل های مختلف باشرکت لیا فیلتر تماس بگیرید. 

شما اغلب فیلتر هوا را در داخل محفظه دمنده پیدا خواهید کرد که از طریق یک در فلزی یا دریچه در نیمه پایینی کوره قابل دسترسی است. همچنین ممکن است در یک محفظه کشویی توسط بخش هواگیر کوره شما یا روی قفسه ای که در کنار کوره قرار گرفته باشد.

با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.