جهت اطلاع از بازار فروش ونحوه ارسال انواع فیلتر کربن اکتیو گلخانه از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

مدت زمان قرار گرفتن در معرض: مدت زمانی که در آن آلاینده در تماس با فیلتر AC است نیز بر فرآیند جذب تأثیر می گذارد - هر چه طول تماس طولانی تر باشد، تعداد آلاینده هایی که حذف می شوند بیشتر می شود. مقدار بیشتر کربن فعال و سرعت جریان آهسته تر، کارایی فرآیند فیلتراسیون را بهبود می بخشد. عمق بستر و سرعت جریان پارامترهای طراحی حیاتی هستند. فیلتراسیون کربن اغلب به گونه ای مهندسی می شود که زمان ماند مشخصی از آب در تماس با بستر کربن را فراهم کند که به آن زمان تماس بستر خالی یا EBCT گفته می شود.

با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید