جهت کسب اطلاع از تجارت و تولید انواع فیلترهای صنعتی از جمله کربن اکتیو از مشاوران جوان شرکت ما جدیا شوید.

یا فیلتر کربن باکتری ها را از بین می برد؟
برای حذف طعم ها و بوهای طبیعی یا ضدعفونی کننده از آب، فیلتر کربن فعال مناسب تر است. باکتری ها را از بین نمی برد. برای حذف مواد شیمیایی و باکتری ها، یک سیستم اسمز معکوس یا تقطیر مورد نیاز است.از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.