شما مشتریان محترم می توانید از تولید کنندگان فیلتر هپا برای بیمارستان از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید .

مام فیلترهایی که مطابق با IEST یا EN 1822 ساخته و آزمایش شده اند دارای یک برچسب و یک گزارش آزمایشی هستند که عملکرد فیلتر را نشان می دهد. اطلاعات نمایش داده شده بر روی برچسب ها و گزارش ها با استانداردها یا روش های توصیه شده ای که برای آنها آزمایش شده است، تعریف می شود. این برچسب ها باید ترکیبی از اطلاعات زیر را نشان دهند اما بسته به استاندارد و سازنده متفاوت خواهند بود:

نام سازنده
فیلتر مدل یا شماره قطعه یا شناسه
شماره سریال فیلتر
استاندارد آزمایش شده یا رعایت شده است
درجه یا نوع فیلتر طبق استاندارد تعریف شده است

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.