جعت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه قیمت فیلترهای کربن اکتیو میتوانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلترهای کربن بلوک از یک بلوک جامد از کربن فشرده ساخته می شوند و اغلب به عنوان پیش فیلتر در اسمز معکوس و سایر سیستم های تصفیه آب استفاده می شوند. فیلترهای آب کربن بلوک در فیلتر کردن انواع آلاینده ها از جمله آلاینده های بسیار کوچک یا اندازه ذرات بسیار موثر هستند. آب در طول این مرحله فیلتراسیون به دلیل ماهیت فشرده کربن فشرده، اغلب کندتر جریان می یابد