جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید انواع فیلترهای کربن اکتیوی در کشور از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

تصفیه فاضلاب صنعتی
رنگ کدر فاضلاب صنعتی نشان دهنده وجود مواد آلی موجود در آن است که به آن آب خاکستری می گویند. از آنجایی که فیلترهای کربن فعال در حذف آب کدورت بسیار موثر هستند، می توانند گزینه مناسبی برای تصفیه و بازیافت فاضلاب صنعتی برای صرفه جویی در مصرف آب باشند.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.