جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید فیلتر نایلونی میکرونی می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

اندازه منافذ یک پارچه فیلتر چقدر است؟

این پارچه های فیلتر دارای درجه فیلتراسیون از 1 میکرون تا 1000 میکرون هستند. این نوع پارچه عموماً در جداسازی جامد از مایع و همچنین در فیلتراسیون هوا، به طور مستقیم یا به عنوان پشتیبان برای رسانه‌های فیلتر خاص استفاده می‌شود.