برای خرید انواع فیلتر کربن اکتیو ارتفاع ۱ متری و کمتر برطبق استاندارد فضای مورد نسر از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فرمول شیمیایی کربن فعال چیست؟

 

فرمول شیمیایی کربن فعال چیست؟ جزء اصلی کربن فعال کربن است که توسط نیروی ضعیف واندروالس کربن-کربن در کنار هم نگه داشته می شود. در نتیجه فرمول مولکولی C است.