جعت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه خرید فیلتر کربن اکتیو در کشور از محصولات شرکت می توانید استفاده نمایید.

از مشکلات ناشی از مواد معدنی محلول در آب فرآیند عبارتند از: رگه شدن، رسوب، لکه بینی و تداخل چسبندگی. هزینه های انرژی بالاتر نیز ممکن است ناشی از کیفیت پایین آب فرآیند باشد. به عنوان مثال، آب فرآیند غیر معدنی منجر به کاهش قابل توجه مصرف سوخت بویلر نسبت به آب فرآیند تصفیه نشده می شود، و به دیگ اجازه می دهد تا در چرخه های غلظت بسیار بالاتر کار کند، و تا حد زیادی دمیدن آب بسیار داغ به داخل تخلیه را کاهش می دهد.

از محصولات شرکت استفاده نمایید و از لحاظ قیمت و کیفیت بالا نیز شناخته شده است