برای اینکه از خدمات فیلتر تابلو برق بهره بگیرید،با بخش فروش در ارتباط باشید.

   عناصر فیلتر از پلیمرهای تشکیل دهنده فیبر توالی بسیار زیادی در فرایندهای میکرو فیلتراسیون یافته اند. علاوه بر این، آنها نقش ویژه ای در روند تکنولوژی دارند، زیرا این عناصر اغلب به عنوان یک نوع حفاظت از عناصر غشایی (میکروفیفتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس) عمل می کنند.