جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فروش کلی انواع فیلترهای هپا  با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید. 

 تصفیه کننده های هوا با فیلتر کردن ذرات، آلاینده ها، آلرژن ها و سایر سموم را از هوا حذف می کنند. با این حال، چگونگی از بین بردن گرد و غبار به طور موثر به ویژگی های خاص دستگاه بستگی دارد.