جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلترهای کربن اکتیوی در کشور از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

فیلتر کربن فعال یک سیستم فیلتراسیون است که از تماس هوا با کربن فعال برای متوقف کردن مواد آلی فرار استفاده می کند. این فیلتر جاذب است که کیفیت هوای محیط کار و کاهش بوهای تولید شده توسط V.O.C را تضمین می کند.

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.