برای کسب اطلاعات بیشتر از اطلاع قیمت فیلتر های درب و پنجره میکرونی و ۵بازگیر ساده با راندمان های استاندارد از خدمات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

چه فیلتر میکرونی برای گرد و غبار؟

فیلترهای امروزی می توانند ذرات گرد و غبار به اندازه 0.3 میکرون را حذف کنند، اما سیستم فیلتراسیون شما با جمع کننده های گرد و غبار که ذرات 2.5 میکرون را فیلتر می کنند، کافی است.