جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت فیلتر هپا که به طور موثر در حذف ذرات موثر است می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

روش 3 فیلتر HEPA: ذرات واقعاً کوچک
خوب، پس آیا ذرات زیر آن اندازه عبور می کنند؟ برای ذرات بسیار کوچک (کمتر از 0.3 میکرون)، علم عجیب‌تر می‌شود. این ذرات کوچک جرم آنقدر کمی دارند که در واقع وقتی به مولکول‌های گاز برخورد می‌کنند (که به آن حرکت براونی می‌گویند) مانند یک گلوله پین‌بال به اطراف می‌چرخند. بنابراین آنها در الگوی زیگزاگ تصادفی حرکت می کنند

از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید