برای اطلاع از مرکز فروش انواع فیلتر های کربنی اکتیو صنعتی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

خواص فیزیکی: اندازه و توزیع منافذ بیشترین تأثیر را بر اثربخشی فیلتراسیون AC دارد. بهترین فیلتراسیون زمانی اتفاق می افتد که منافذ کربن به سختی به اندازه کافی بزرگ باشد که امکان جذب آلاینده ها را فراهم کند (شکل 1). نوع آلاینده هایی که فیلتر AC جذب می کند به اندازه منافذ فیلتر بستگی دارد که بر اساس نوع کربن استفاده شده و روش فعال سازی متفاوت است. فیلترهای AC برای از بین بردن مواد شیمیایی آلی با مولکول های بزرگتر بهترین عملکرد را دارند. 

با شماره های درج شده تماس حاصل نمایید.